Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dla rodziców

KARTA DROGOWA

KARTA DROGOWA

ETM.............................
ZGODNA Z LISTĄ OBECNOŚCI ZA MIESIĄC ........................................................
DATA STAN POCZĄTKOWY LICZNIKA STAN KOŃCOWY LICZNIKA LICZBA KM PODPIS INSTRUKTORA .....UWAGI.....

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TRASA

TRASA PRZEJAZDU
TOMASZÓW MAZ.:
Ul: Bema; Zgorzelicka; Sterlinga; Pusta; O. Lange; Mazowiecka; Konstytucji 3-ego Maja; Narewskiego; Dzieci Polskich; Szarych Szeregów; Warszawska 95/97
OKOLICE TOMASZOWA MAZ.:
Jadwigów; Studzianki; Wolbórz; Psary Stare; Bogusławice; Żywocin; Łagiewniki; Zaborów II; Lubochnia Górki; Lubochnia; Spała

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 OFERTA

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 14000 euro dotyczy usługi:
Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Warszawska 95/97

II. Opis usługi

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych
z miejsca zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim
i odwiezienia ich po zakończonych zajęciach do miejsca zamieszkania.

2. Szczegółowy opis wykonywanej usługi

1. Dowóz uczestników do WTZ w Tomaszowie Maz. będzie się odbywał ustaloną trasą na terenie miasta Tomaszów Maz. i gmin: Tomaszów Maz., Wolbórz, Lubochnia dwa razy dziennie, tj. rano i po południu w podanych godzinach.
Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości oraz godzin stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu osobowego przewożonych uczestników.
3. Podczas transportu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób.
4. Usługa transportowa realizowana będzie w dniach pracy placówki - WTZ w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki.
5. Zamawiający przewiduje łączną liczbę kilometrów na dowóz oraz powroty uczestników na około 210 km dziennie (+/- 10%). Zamawiający zastrzega zmianę liczby kilometrów, wynikającą ze zmiany ilości uczestników oraz ich miejsc zamieszkania. Każda zmiana będzie uzgadniana z Wykonawcą.
6. Wykonawca będzie prowadził ewidencję tras dowozowych w formie miesięcznych samochodowych kart drogowych, według wzoru ustalonego przez zleceniodawcę.
Karty te będą zatwierdzane pod względem merytorycznym przez kierownika placówki na koniec miesiąca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowego transportu na wycieczki
i wyjazdy planowane przez WTZ.

3. Wymagania obowiązkowe

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. o prawie zamówień publicznych, tekst ujednolicony, Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z późniejszymi zmianami.
2. Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym do przewozu osób na wózku inwalidzkim), minimum 19-sto osobowego.
3. Przedłożenie ważnych dokumentów potwierdzających stan techniczny samochodu do świadczenia usługi transportowej.

4. Warunki udziału w postępowaniu

1. Złożenie oferty w terminie od 19.06 do 30.06.2017r. w siedzibie WTZ, przy ulicy Warszawskiej 95/97, pokój nr. 8, w godzinach 8-14.

5. Płatności

1. Płatność na rzecz wykonawcy zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionego na podstawie kart drogowych, w terminie 14 dni od daty zakończenia pełnego miesiąca.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużonego terminu płatności do 30 dni
z przyczyn niezaistniałych od zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 1 sierpień 2017r. - 30 czerwiec 2018r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent powinien przygotować ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik II, podając cenę netto oraz brutto (netto + podatek VAT) lub cenę całkowitą za przejechany km.
2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty

1. Oferty należy złożyć w terminie od 19.06 do 30.06.2017r. do godziny 9.00 w siedzibie zamawiającego: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 95/97, pokój nr. 8 lub 7, osobiście lub drogą pocztową.
2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, niezawierającej wymaganych informacji lub załączników.

VI. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
● cena za kilometr
● stan techniczny samochodu
● możliwość zabezpieczenia innych wyjazdów okazjonalnych, sportowych, kulturalnych w środki transportu (autobus) na 50-60 osób.
2. Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki przeznaczone, w budżecie WTZ, na realizację usługi.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

VIII. Dodatkowe informacje

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Gabriela Wojciechowska, kierownik WTZ
tel. 604452735

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZEBRANIE

Informujemy, że w czwartek 12.01.2017r. o godz. 1300 odbędzie się zebranie z rodzicami, celem omówienia spraw bieżących. Serdecznie Państwa zapraszamy na to spotkanie

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKOŚCIELE

Informujemy, że w piątek (06-01-2017r.) wyjazd do Zakościela będzie o godz. 1500 z siedziby WTZ ( Rodziców prosimy o nie wjeżdżanie na teren i ewentualne zaparkowanie aut na parkingu „LIDLA” ze względu na to, aby kierowca autokaru mógł na placu wykręcić). Powrót do siedziby WTZ ok. godz. 1800.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 16 grudnia 2016r. (piątek) w Zespole Szkół nr 4 o godz 1700 będzie organizowana Wigilia. W związku z tym prosimy o informację czy Państwa syn/córka będzie brał/a udział w wyżej wymienionej imprezie. Zapytanie to związane jest z koniecznością zamówienia posiłków (uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat z tym związanych). W dniu tym dowóz i odwóz uczestników będzie jak co roku. Szczegółowe informacje dotyczące tego dnia i godzin pracy w późniejszym terminie Na odpowiedź czekamy do 05.12.2016r. (poniedziałek).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRYNICA ZDRÓJ

Jak co roku pragniemy zorganizować kilkudniową wycieczkę w miesiącu wrześniu 2017r.

Tym razem wyjazd byłby w okolice Krynicy Zdrój. Koszt wyjazdu wyniósłby jak co roku ok. 650zł od osoby. Proponujemy, aby raty były w następujących terminach i następujących składkach:

 • Październik 2016-100zł
 • Listopad 2016- 100zł;
 • Styczeń 2017-100zł;
 • Luty 2017-100zł;
 • Marzec 2017-100zł;
 • Kwiecień 2017-100zł;
 • Czerwiec 2017- 50zł;

Prosimy o potwierdzenie czy Państwa syn/córka weźmie udział w w/w wyjeździe. Na odpowiedź czekamy do 03.10.2017r. (poniedziałek), w przypadku zbyt małej liczby chętnych wyjazd nie będzie organizowany. O decyzji poinformujemy na najbliższym zebraniu lub na osobnych kartkach.

UWAGA!!! W przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób w miesiącu listopadzie dokonujemy rezerwacji noclegów i wyżywienia (ok. 400zł). Informujemy zatem, iż w przypadku rezygnacji z wyjazdu w/w kwota nie ulega zwrotowi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na IX piknik organizacji pozarządowych "Lokalni Niebanalni", który

odbędzie się 28.08.2016 na przystani miejskiej nad pilicą ul. PCK 2/4

Rozpoczęcie godzina 15.00


 

SZKLARSKA PORĘBA

Przypominamy, iż w dniach 05-10.09.2016r. nastąpi wyjazd w góry (nocleg w miejscowości Szklarska Poręba). W związku z tym uczestnicy przychodzą do siedziby WTZ 05.09.2016r. na godz. 815. Jednocześnie prosimy, aby zabrali ze sobą na wyjazd następujące rzeczy:

 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty typu adidasy ( 2 pary )
 • Klapki pod prysznic
 • Przybory do mycia (2 ręczniki, mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, dezodorant, chłopcy – przybory do golenia)
 • Bielizna na 6 dni (majtki i skarpetki + jakiś zapas na wszelki wypadek)
 • Koszulki z krótkim rękawem
 • Koszulki z długim rękawem
 • Bluzy (min. 2szt)
 • Spodnie długie 2 pary
 • Spodenki krótkie 2 par
 • Czapki czerwone
 • Kostium kąpielowy i czepek
 • Leki z dokładną rozpiską dawkowania
 • Coś na komary
 • Kieszonkowe
 • Jedzenie i picie na pierwszy dzień, gdyż obiadokolacja będzie koło 1800
 • Podręczny plecak
 • Herbata, cukier, kubek, łyżeczka

Przewidywany powrót ok. 1630, jednak co do dokładnej godziny prosimy o kontakt telefoniczny w dzień powrotu tzn. 10.09.2016r. ok. godz 1400.

Tel. 512 – 268 – 375

 • Dowód osobisty
 • Legitymacja rencisty
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem jakie zapadły na wczorajszym spotkaniu z rodzicami. W dniu jutrzejszym (30.06.2016 czwartek) spotykamy się wszyscy przed Urzędem Miasta o godz. 10.30. W zwiazku z tym bus po uczestnika przyjedzie o ustalonej godzinie.

Odwóz uczestników nastąpi po zakończeniu sesji (nie widomo o której się skończy, może to być za godzinę lub znacznie dłużej)

Serdzecznie zapraszamy wszystkich rodziców

 


Zapraszamy Państwa na spotkanie z okazji zakończenia roku we wtorek 28.06.2016r. na godz. 11.00 do siedziby WTZ przy ul. Warszawskiej 95/97 ( dawna Szkoła Podstawowa nr 2). Serdecznie zapraszamy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomaszowiada 2016

Informujemy, że w dniu 03.06.2016 odbędzie się XI Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych "Tomaszowiada 2016". Olimpiada odbędzie się na stadionie miejskim, przy ulicy Nowowiejskiej, ( Stadion Lechii).

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

BIWAK 2016 

Informujemy, że w dniach 15-17.06.2016r.(środa-piątek) organizowany będzie biwak w miejscowości Sielpia Wielka w O.W. „Kasia”

Koszt wyjazdu to 60 zł/os , które będzie potrącone z treningu ekonomicznego.

Prosimy o odpowiedź do poniedziałku (09.05.2016r.) czy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w w/w imprezie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odwołanie gali Disco Polo

Informujemy, że ze względu na znikome zainteresowanie koncertem warsztat nie będzie organizował wyjścia na Galę Disco Polo. Uczestnicy chcący udać się na tę imprezę muszą to uczynić we własnym zakresie

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gala Disco Polo

Informujemy, że w dniu 11.03.2016r. (piątek) w godz. 1800-2030 w hali sportowej Samochodówki odbędzie się Gala Disco Polo. W związku z zainteresowaniem części uczestników koncertem, prosimy o odpowiedź na jutro 10.02.2016r. (środa) czy Państwa syn/córka wezmą udział w imprezie (będą miejsca siedzące).

Na koncercie będzie ok. 1500 widzów. Mamy obawy, czy nasi uczestnicy będą się dobrze czuli wśród takiego tłumu i czy wytrzymają 2,5 h (dwie i pół godziny) koncertu. W tym dniu zajęcia odbędą się normalnie.

Organizacja dotarcia na koncert i do domu zależeć będzie od ilości zgłoszonych uczestników

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 29.01.2016r. organizowana jest zabawa „Karnawałowa” w siedzibie WTZ. W związku z tym prosilibyśmy o dostarczenie przez uczestników w miarę możliwości kilku produktów na sałatkę warzywną (między innymi: ziemniaki, marchewki, ogórek kiszony, jajka itp.) do wtorku 26.01.2016r.

Z góry dziękujemy za dostarczone produkty, z których będzie przygotowana sałatka dla uczestników.


 25.01.2016

Dowozy na zabawę karnawałową 29.01.2016r. (piątek)

 

Lp. NAZWISKO i Imię DOWÓZ ODWÓZ
GRUPA II
1 MACIEJEWSKI Tomasz 1150 1925
2 KUSIDEŁ Łukasz 1150 1925
3 BĄBOL Łukasz 1200 1935
4 NAGRODZKA Agnieszka 1200 1935
5 ŁASKI Marcin 1200 1935
6 ROKITA Dominik 1205 1940
7 FILIPCZAK Renata 1215 1950
8 MACIASZCZYK Waldemar 1220 1955
9 MIRZEJEWSKA Anna NB NB
10 TOMCZYK Jacek 1230 2005
11 RYBAK Paulina 1240 2015
12 LUBICKA Katarzyna 1255 2030
13 GAJDA Robert 1255 2030
14 GRABOWSKI Jarosław 1255 2030
15 FABIJAŃSKI Marcin 1310 1915
GRUPA I
1 STAWIARSKA Jolanta 1320 1840
2 PAJĄK Marek 1320 1840
3 KLAWINOWSKI Sławomir 1325 1845
4 KOŁODZIEJSKA Justyna 1325 1845
5 GONCIARZ Dorota 1325 1845
6 FILIPEK Piotr 1330 1850
7 OGÓREK Michał 1330 1850
8 CZUPKIEWICZ Ryszard 1335 1855
9 DZIUDA ŁUKASZ 1335 1855
10 GRZMIĄCZKA Piotr 1340 1900
11 PACHOLSKI Piotr 1345 1905
12 ŚLARZYŃSKI Robert 1350 1910
13 POLUS Renata 1355 1835
14 KWAPISZ Jakub 1355 1835
15 BURAKOWSKI Marcin 1355

1835

 

 


26.01.2016

Informujemy, że w dniu 29.01.2016r. (piątek) organizowana jest zabawa „Karnawałowa” w WTZ. W związku z tym w dniu tym uczestnicy przychodzą do siedziby WTZ przy ul. Warszawskiej 95/97 na godz. 1400. Wyjście do domu po zakończeniu zabawy ok godz. 1830

W dniu tym zajęć do południa nie będzie. Prosimy o odpowiedź na jutro (27.01.2016r. środa) czy uczestnik weźmie udział w wyżej wymienionej imprezie.

Informacje na temat dowozów i odwozów można też znaleźć na stronie warsztatu:

www.wtz-tm.pl w zakładce : informacje dla rodziców.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________