Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 14000 euro dotyczy usługi: Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieUtworzono
Pobierz plik (TRASA PRZEJAZDU - Załącznik I.pdf)TRASA PRZEJAZDU 38 kB572018-06-05 09:00:11
Pobierz plik (ROZPISKA KILOMETRÓW.pdf)ROZPISKA KILOMETRÓW 59 kB592018-06-05 09:00:41
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE 108 kB602018-06-05 09:03:36

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej

wartości w złotych równowartości 14000 euro dotyczy usługi:

Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

97-200 Tomaszów Maz.

 1. ul. Warszawska 95/97
 1. Opis usługi
 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz. i odwiezienia ich po zakończonych zajęciach do miejsca zamieszkania.

 1. Szczegółowy opis wykonywanej usługi

1.Dowóz uczestników do WTZ w Tomaszowie Maz. będzie się odbywał ustaloną trasą na terenie miasta Tomaszów Maz. i gmin: Tomaszów Maz.; Wolbórz; Lubochnia dwa razy dziennie, tj. rano i po południu w podanych godzinach.

Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości oraz godzin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu osobowego przewożonych uczestników.

3.Podczas transportu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób.

4.Usługa transportowa realizowana będzie w dniach pracy placówki – WTZ w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki.

5.Zamawiający przewiduje łączną liczbę kilometrów na dowóz oraz powroty uczestników na około 180km dziennie (+/-10%).

Zamawiający zastrzega zmianę liczby kilometrów wynikającą ze zmiany ilości uczestników oraz ich miejsc zamieszkania. Każda zmiana będzie uzgadniana z Wykonawcą.

6.Wykonawca będzie prowadził ewidencję tras dowozowych w formie miesięcznych samochodowych kart drogowych, według wzoru ustalonego przez Zleceniodawcę. Karty te będą zatwierdzane pod względem merytorycznym przez kierownika placówki na koniec miesiąca.

 1. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowego transportu na wycieczki i wyjazdy planowane przez WTZ
 1. Wymagania obowiązkowe:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. o prawie zamówień publicznych, tekst ujednolicony Dz. U . z 2015r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami.

 1. 2. Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym do przewozu osób na wózku inwalidzkim), minimum 17 – sto osobowego + miejsce na dwa wózki.
 2. 3. Przedłożenie ważnych dokumentów potwierdzających stan techniczny samochodu do świadczenia usługi transportowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

Złożenie oferty do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 12:00 w siedzibie WTZ, przy ulicy Warszawskiej 95/97, pokój nr. 8 lub 7 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14)

 1. Płatności
 1. 1. Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT/ rachunku wystawionej na podstawie kart drogowych, w terminie 14 dni od daty zakończenia pełnego miesiąca.
 2. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużonego terminu płatności do 30 dni, z przyczyn niezaistniałych od zamawiającego.
 • Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 1 sierpień 2018 r. – 30 czerwiec 2019r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Oferent powinien przygotować ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2, podając cenę netto oraz brutto (netto + podatek VAT) lub cenę całkowitą za przejechany km.

 1. 2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
 2. 3. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. 4. wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonym i w tym dokumencie.
 4. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. 6. Nie dopuszcza się składania oferty częściowych ani wariantowych.
 1. Miejsce oraz termin złożenia oferty

1.Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 95/97, pokój nr. 8 lub 7, osobiście lub drogą pocztową.

 1. 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty nie zawierających wymaganych informacji lub załączników.
 1. Kryteria oceny ofert

1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

 • Cena za kilometr
 • Stan techniczny samochodu
 • Możliwość zabezpieczenia innych wyjazdów okazjonalnych, sportowych, kulturalnych w środki transportu (autobus) na 50-60 osób
 1. 2. Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczną wartość środków przeznaczonych w budżecie WTZ na realizację usługi.
 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1.Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

 1. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie .
 2. 3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
 • Dodatkowe informacje

                Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

                 Pani Gabriela Wojciechowska kierownik WTZ

tel.: 604 – 452 - 735